Senaste nytt: Just nu pågår en utvärdering av den regionala utvecklings­planen. För att bedöma om planen fortfarande är aktuell har ärendet skickats på remiss till en rad aktörer. Sista datum för remissvar var den 20 december 2013. Lands­tinget kommer att göra en samman­ställning av dessa i början av 2014.

Bostadsbristen i Stockholm

Stockholm har en vision. Den kallas RUFS, vilket står för Regional utvecklings­plan för Stockholms­regionen, och är väg­ledande för Stockholms utveckling på lång sikt. Den senaste utgåvan av detta dokument heter RUFS 2010 och klubbades igenom av lands­tinget i slutet av augusti 2010. På baksidan av dokumentet kan läsas ett kort stycke som samman­fattar vad RUFS spelar för roll:

Den regionala utvecklings­planen för Stockholms­regionen, RUFS 2010, ska vägleda det gemen­samma lång­siktiga utvecklings­arbetet i regionen. Utan en regional utvecklings­plan riskerar arbetet att bli splittrat och otill­räckligt. Planen uttrycker regionens samlade vilja och beskriver vilka strate­gierna är för att möta de många utmaningar som väntar. Det handlar om människor. Om hur vi bor och tar oss till jobbet. Om hur vi över­brygger klyftorna mellan oss. Om hur våra barn och barn­barns framtid ska se ut. Stora utmaningar väntar under de närmaste årtiondena. Visionen är att Stockholms­regionen ska bli Europas mest attraktiva storstads­region.

Visst är det en grann vision? För någon född och uppvuxen i Stockholm eller som har bott här de senaste åren är det ganska enkelt att svara på vad som är ett av de enskilt största problemen med stadens utveckling: bostads­bristen.

Enligt Stockholms stads bostads­förmedling (“Bostadsköns utveckling”) stod runt 400 000 personer i bostadskö vid årsskiftet 2012/2013. Men gruppen “bor hos föräldrar” räknas till dem som redan har ordnat boende, vilket gör det svårt att avgöra hur stort behovet egentligen är.

I en undersökning bostads­förmedlingen gjorde i början av 2011 angav mer än hälften av den dåvarande bostadskön på ungefär 330 000 personer att de var i behov av bostad. I samma under­sökning angav 28% (motsvarande omkring 90 000 personer) att de inte hade ett förstahands­kontrakt, småhus eller en bostads­rätt vid undersöknings­tillfället.

För två år sen visade en rapport från Hyresgäst­föreningen i Stockholm att nästan 69 000 unga vuxna är i behov av bostad i staden.

Borde inte ett väg­ledande dokument som RUFS ta tillvara på denna kunskap? Tar alla inblandade instanser bostads­bristen på allvar?

RUFS arbetar med tre olika tids­perspektiv, ett kort som sträcker sig till 2020, ett medel­långt som sträcker sig till 2030, samt ett långt som sträcker sig ända till 2050. Det har alltså formu­lerats en idé om vad som ska hända med staden de närmaste 40 åren. Någon­stans här bör väl en strategi finnas för minskandet eller till och med avskaffandet av bostads­bristen i Stockholm?

Vid sidan 53 närmar vi oss en sådan strategi, där det heter att byggandet i alla kommuner ska anpassas till den lång­siktiga efter­frågan. Denna framtida efter­frågan mäts genom att titta på den förväntade befolknings­tillväxten:

Det framtida behovet av bostäder är beroende av befolknings­utvecklingen och det framtida antalet hushåll. […] Antalet hushåll i länet beräknas öka med mellan 175 000 och 260 000 under åren 2010–2030. Det motsvarar ett tillskott på 8 700 lägenheter per år vid alternativ Låg och 13 000 lägen­heter per år vid alternativ Hög.

“Låg” och “Hög” är alltså begrepp som genom­gående används i RUFS 2010 för att markera två olika tänk­bara utvecklingar av befolknings­mängden. Det konstateras senare på samma sida att även ombyggnad av fastig­heter bidrar till hushålls­beståndet och detta med­räknat anses behovet av ny­producerade lägen­heter de närmaste 20 åren ligga på mellan 6 200 och 10 500 per år.

Men var tog den redan exis­terande bostads­bristen vägen? Alla de som söker bostad i nuläget bör väl också tas med i beräkningen av behovet av bostäder? Via e-post ställdes dessa frågor till Peter Haglund, kontakt­person hos Region­plane­nämnden i frågor rörande RUFS 2010:

Hej,

På sidan 53 i RUFS 2010 konstateras ett behov av ny­produktion av bostäder i Stockholms­regionen. Antalet lägen­heter som behöver byggas per år för att möta behoven till år 2030 beräknas till 6 200 per år enligt alternativ Låg och 10 500 per år enligt alternativ Hög.

Jag undrar hur detta tar hänsyn till den redan exis­terande bostads­kön på ungefär 330 000 personer i behov av bostad. En strategi för att bygga bort bostads­bristen i Stockholm borde väl rimligtvis inbegripa en reducering av bostads­kön till så nära noll som möjligt?

(Detta skulle till 2030 innebära en ny­produktion på ungefär 25 000 lägen­heter per år enligt alternativ Låg och 30 000 lägenheter per år enligt alternativ Hög.)

Svaret bekräftar att exis­terande bostads­brist inte legat till grund för beräkningarna i RUFS 2010, utan endast den förväntade befolknings­ökningen:

Hej, ja siffrorna handlar om hur bostads­byggandet framöver kan hålla jämna steg med befolknings­utvecklingen. Men visst finns det en stor bostads­brist i utgångs­läget.
Peter Haglund, huvud­projektledare för RUFS 2010

Hur stor är bostads­bristen i Stockholm? Som noterat blir det olika siffror beroende på vem som får frågan och hur den ställs, men det är inte orimligt att tänka sig att runt 100 000 personer i Stockholm är i direkt behov av en bostad som inte finns. Detta betyder att om bostads­bristen ska byggas bort under de kommande 20 åren måste ungefär 11 000–16 000 bostäder byggas per år. Det vill säga mer än 75% fler bostäder än beräknat i RUFS enligt alternativ Hög.

Har någon annan reagerat på bostads­bristens frånvaro i kalkylerna? Vad säger de som skrivit remissvar under arbetet med RUFS 2010? Detta arbete har pågått sedan mars 2006 och det bör därför ha funnits gott om utrymme att kommentera denna oro­väckande omständighet.

De instanser som skrev remissvar till RUFS under halvåret juni–november 2008 är allt­ifrån kommuner, kommunala bolag och andra offentliga organ, till statliga organ­isationer, nämnder samt en mängd intresse­organ­isationer och företag.

Märkligt nog nämner inte en enda kommun bostads­bristen i sitt svar. Endast Nacka kommun behandlar över­huvud­taget idén att det kanske byggs för få bostäder i Stockholm:

Bostads­sektorn känne­tecknas idag av för små volymer för att tillgodose de lång­siktiga behoven samt bristande flexi­bilitet och variation i utbudet. Lång­siktiga spel­regler som ger en större förut­sägbarhet behövs. Risken är annars att det trend­styrda och ryckiga bostads­byggandet fortsätter.
Remissvar från Nacka kommun, sidan 3–4

Annat än detta finns ingen diskussion kring den exis­terande bostads­bristen från kommunalt håll. Vilket kanske kunde ha förväntats eftersom det är kommunerna (med stöd från läns­styrelserna som i sin tur får stöd från Boverket – myndigheten för samhälls­planering, byggande och boende) som i slutändan förväntas stå för själva bostads­försörjningen.

Något som kan ses som en kritik av kort­siktigheten i bostads­planeringen återfinns på några få ställen i remissvar från andra instanser, t.ex. Stockholm–Arlanda­regionen:

Historiskt sett finns det ett starkt samband mellan nivån (i förhållande till BNP) på investeringar i infra­strukturen och produk­tivitets­utvecklingen i närings­livet. Tänk om landet inte hade haft förut­seende politiker på 1800-talet i riksdagen som vågade satsa på en stor järnvägs­utbyggnad i det dåtida fattiga Sverige. På motsvarande sätt vågade Stockholms­politikerna satsa stort på omfattande utbyggnader av kollektiv­trafiken i Stockholm under 1950-1960-talen (tunnel­bana och pendeltåg), vilket medförde möjligheter till en omfattande bostads­utbyggnad i bostads­bristens Stockholm (idag uppfattas sådana satsningar som inte möjliga, då en alltför kameral syn ofta läggs i våg­skålen när möjligheter till samhälls­utveckling och ekonomisk tillväxt diskuteras).
Remissvar från Stockholm–Arlanda­regionen, sidan 5

Vare sig det gäller lands­tinget, kommunerna, de politiska partierna eller tjänste­männen så är alltså samtliga siffror som ligger till grund för det kommande bostads­byggandet baserade på en förväntad befolknings­ökning. Vissa av dessa siffror är väl tilltagna och ser ambitiösa ut, men faktum kvarstår: inga prognoser utgår från att någon bostads­brist idag existerar.

Människor som vill leva och verka i Stockholm – oavsett om de är inflyttade eller infödda – kommer även fortsättningsvis vara utsatta för andra- och tredjehands­uthyrning, korttids­lägenheter och svarta kontrakt, undantaget de med tillräckligt god inkomst för att belånat kunna köpa en bostadsrätt, vilket många gånger sker av nöd snarare än vilja.

Stockholm har en vision som aldrig kommer förverkligas förrän dessa hundra­tusentals människor har någonstans att bo.

Vad har hänt sedan RUFS 2010?

Stockholms läns landsting fick under 2012 i uppdrag av regeringen att bedöma behovet av nya bostäder i regionen. En hög befolknings­tillväxt och ett lågt bostads­byggande betyder att de siffror i RUFS som ligger till grund för beräkningar av bostads­behovet inte längre är aktuella. Lands­tingets rapport till regeringen justerar därför alternativ Låg till att motsvara ett behov av 179 000 (tidigare 175 000) nya bostäder och alternativ Hög till 319 000 (tidigare 260 000) nya bostäder.

Till skillnad från i RUFS 2010 inne­fattar dessa upp­daterade siffror en upp­skattning av exis­terande bostads­brist, det så kallade “uppdämda behovet”. Lands­tinget skriver i sin rapport att “ingen veder­tagen metod” finns för att beräkna detta behov, men att det troligen handlar om en brist på mellan 0 och 53 000 lägen­heter (sidan 8). Att lands­tinget över­huvud­taget beaktar siffran 0, det vill säga att det inte skulle finnas någon brist på bostäder alls, framstår som väldigt märkligt. Stockholms stad är den enda kommun som i sitt svar på rapporten också har reagerat på detta och påpekar att det uppdämda behovet ytter­ligare borde analyseras (sidan 16).

Om det upp­dämda behovet av bostäder snarare är det dubbla (runt 100 000) skulle detta kräva i snitt mellan 11 500 och 18 500 nya bostäder per år. Det vill säga 15–30% fler bostäder än beräknat. Men behovet kan mycket väl vara större än så, lands­tinget skriver själva på flera ställen i sin rapport att kvali­tativ stati­stik om bostads­situationen i Stockholm saknas. Till exempel har ingen folk- och bostads­räkning genom­förts sedan 1990 (sidan 13).

Vem i lands­tinget kan jag kontakta om bostads­bristen i Stockholm?

Tillväxt- och region­plane­förvaltningen:

Hanna Wiik
Telefon: 08-123 144 99
E-post­adress: hanna.wiik​@sll.se
Förvaltningschef. Ansvarar för förvaltningens samlade verk­samhet.

Jan Lindquist
Telefon: 08-123 144 83
E-post­adress: jan.lindquist​@sll.se
Avdelnings­chef, Tillväxtavdelningen. Ansvarar för ekonomiska och sociala aspekter på regionens utveckling.

Tillväxt- och region­plane­nämnden:

Gustav Hemming (c)
Telefon: 08-737 41 36
E-post­adress: gustav.hemming​@politik.sll.se
Ord­förande. Landstingsråd med ansvar för miljö, tillväxt, region­planering, skärgård, landsbygd och sjötrafik.

Stadshustornet